گیتابو

تعبیر خواب آبگوشت

8 ماه پیش تعبیر خواب

دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.
اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.
اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید.

آبگوشت تعبیر خواب تعبیر خواب آبگوشت خواب
0
  • F
    farshid
    دلم آبگوشت خواست
© 2020